Suomen Henkiopin Liitto ry – Yhdistyksen päämäärät ja toimintatavat

Yhdistys kunnioittaa kaikkia uskontoja ja oppeja sekä arvostaa kaikkia hyvän harjoittamisen yrityksiä.

Yhdistyksen toiminta perustuu Allan Kardecin spiritistisen opin teoksiin sekä niitä täydentäviin teoksiin (kirjoittajina mm. Francisco Cândido Xavier, Léon Denis ja Divaldo Franco). Toiminnassa tukeudutaan kansainvälisen keskusjärjestön (International Spiritist Council) eri maiden edustajien yhteisen harkinnan perusteella laatimaan tukimateriaaliin.

Päämäärä I

Edistää Allan Kardecin koontaman spiritistisen opin eli spiritismin tunnetuksi tulemista sen alkuperäisessä merkityksessään ja edesauttaa aiheesta kiinnostuneiden ihmisten mahdollisuuksia saada siitä tietoa.

Toimintatavat tämän päämäärän saavuttamiseksi:

a) Suorittaa spiritistisen opin teoksien käännöksiä suomen kielelle mahdollisimman tarkasti alkuperäisteosten perusajatusta seuraten sekä tukea muita vastaavassa työssä.

b) Teoksien (kirjojen, videoiden ja äänitteiden) lahjoitus pääkirjastoille.

c) Teoksien lahjoitus yksityishenkilöille, silloin kun tämän nähdään olevan henkilön oman kiinnostuksen mukaista, tarpeellista ja hänen oman elämänkatsomuksensa mukaisesti soveliasta.

d) Oman kirjaston ylläpitäminen ja kirjojen ym. materiaalin lainaaminen.

e) Kirjojen ja videoiden myynti suoraan sekä jälleenmyyjien kautta.

f) Informatiivisen nettisivun ylläpitäminen sekä lehtiartikkelien kirjoittaminen.

g) Luentojen ja esitelmien pitäminen (tehdään itsenäisesti sekä yhdessä muiden ystäväjärjestöjen ja organisaatioiden kanssa hyväntekeväisyysperiaatteella.)

h) Informatiivisen kiertokirjeen julkaisu asiasta kiinnostuneille.

i) Osallistuminen yhdessä suomessa ja muualla järjestettäviin spiritistisen keskusjärjestön (International Spiritist Council) tukemiin tapahtumiin. 

Päämäärä II

Lisätä ihmisten mahdollisuuksia opiskella säännöllisesti yhdessä Allan Kardecin spiritististä oppia, mitä kautta siitä kiinnostuneet saavat syvällisempää näkemystä ja tukea.

Toimintatavat tämän päämäärän saavuttamiseksi:

a) Suorittaa opetusmetodillisesti laadittujen spiritistisen opin materiaalien käännöksiä suomen kielelle mahdollisimman tarkasti alkuperäisteosten perusajatusta seuraten ja tukea myös muita vastaavassa työssä.

b) Toteuttaa säännöllisesti suoritettua spiritistisen opin yhdessäopiskelua Allan Kardecin perusteoksiin syventyen. Tavoitteena on, että tätä opiskelu on kiinnostavaa ja etenee systemaattisesti antaen kaikille mahdollisuuden aktiiviseen osanottoon.

c) Tukea muiden järjestämiä opiskeluryhmiä ja kursseja antamalla käyttöön tukimateriaalia ja osallistumalla niihin, mikäli näin pyydetään.

d) Kun spiritistinen oppi ja sen moraaliset seuraukset ovat yhdessäopiskelun jälkeen tulleet syvällisemmin ymmärretyksi, pyritään (vain tämän jälkeen) tarjoamaan kiinnostuneille mahdollisuus jatko-ohjelmaan, jonka osa-alueena on meediokyvyn opiskelu, kehittäminen ja harjoittaminen hyväntekeväisyysperiaatteella.

e) Opetus annetaan poikkeuksetta ilmaiseksi. Suorat kustannukset (tilanvuokrat ym.) jaetaan tarvittaessa osallistujien kesken. 

Päämäärä III

Toteuttaa ja tukea Allan Kardecin spiritismin periaatteiden mukaista hyväntekeväisyyden laaja-alaista harjoittamista seuraavaksi lueteltavilla, ja muilla vastaavilla tavoilla:

Toimintatavat tämän päämäärän saavuttamiseksi:

a) Lohdun ja rohkaisun tuominen vaikeaan elämäntilanteeseen joutuneille.

b) Materiaalisen avun tuominen yhdessä harkiten valituille puutteista ja sairauksista kärsi-ville kohteille ihmisen omanarvontuntoa ja omaehtoista riippumattomuutta nostattaen.

c) Moraalin nostattaminen järjestämällä ihmisten saataville tietoa, joka tukee uskoa elämän jatkumiseen, tekojemme vastuullisuuteen sekä Jeesuksen opetuksiin. 

Päämäärä IV

Pyrkiä vaikuttamaan yhteiskunnassa vallitseviin mielipiteisiin ja asenteisiin niin, että ihmiset eivät ajautuisi vaikeassakaan elämäntilanteessa tekemään itsemurhaa tai aborttia ja tuoda lohtua niille, jotka kärsivät tällaisten tekojen seurauksista.

Toimintatavat tämän päämäärän saavuttamiseksi:

a) Tässä työssä ei tukeuduta uskonkappaleisiin tai määräyksiin, vaan tuodaan esimerkein ihmisille loogista tietoa, jonka perusteella ihmisen terve järki ohjaa pidättäytymään näistä teoista.

b) Tuodaan saataville tietoa siitä, kuinka voidaan auttaa niitä, jotka kärsivät em. teon seurauksista. Tämä toiminta kohdistuu myös tuonpuoleiseen siirtyneiden ihmisten Hengille, jotka ovat elämänsä aikana tehneet em. tekoja (kohdan III.c mukaisesti).

c) Edesauttaa niitä, jotka haluavat antaa oman panoksensa itsemurhien ja aborttien välttämiseksi tulevaisuudessa ja työskennellä yhdessä heidän kanssaan näiden päämäärien saavuttamiseksi. 

Päämäärä V

Edesauttaa ihmisen perusolemuksen syvällisempää ymmärtämistä opiskelun, valistuksen sekä

yhteistoiminnan kautta sellaisten yhdistysten, oppilaitosten ja organisaatioiden kanssa, joilla on vastaavia päämääriä tai toimintamuotoja.

Toimintatavat tämän päämäärän saavuttamiseksi:

a) Yhteistoiminta ystäväjärjestöjen ja em. organisaatioiden kanssa.

b) Tukea tietoa jakamalla oppilaitoksissa ja eri järjestöissä tehtävää tutkimustyötä ja opiskelua, jotka liittyvät spiritistisen opin kattamiin näkökohtiin. 

Päämäärä VI

Edistää eri spiritististen yhdistysten ja opiskeluryhmien yhteydenpitoa ja yhteishenkeä sekä spiritismin syvällisempää ymmärtämistä.

Toimintatavat tämän päämäärän saavuttamiseksi:

a) Yhteisten kurssien, seminaarien ym. spiritistisen opin tuntemusta syventävien tilaisuuksien järjestäminen sekä niihin osallistuminen. Tämän päämäärän saavuttamiseksi, itse järjestetyissä tilaisuuksissa käsitellyt aiheet ja esille tuodut asiat rajataan pelkästään spiritistisen opin sisällön ja päämäärien mukaisesti.

b) Yhteisten hyväntekeväisyysprojektien toteuttaminen ja tukeminen.

Kirjallisessa tukimateriaalissa, kursseilla ja seminaareissa opetettujen asioiden toteuttaminen käytännössä, tai niistä pitäytyminen jää kunkin opiskeluryhmän tai yhdistyksen oman harkinnan päätettäväksi. Tässä yhteistyössä pyritään edesauttamaan yhteisten päämäärien toteutumista siten, että jokaisella opiskeluryhmällä ja yhdistyksellä on valinnanvapautensa sekä vastuunsa omasta toiminnastaan ja heillä on mahdollista tukea toisiaan.

Jokaisesta yhdistyksestä ja opiskeluryhmästä toivotetaan tervetulleeksi yhteyshenkilö, joka voi välittää omalle ryhmälleen näistä tietoa ja halutessaan osallistua yhteisten tilaisuuksien suunnitteluun sekä koordinointiin.