Artikkeleita

Allan Kardecin tutkimus – Tietoa tuonpuoleisesta  

Tämä artikkeli kertoo olosuhteista, joissa Allan Kardecin teokset julkaistiin. Artikkelissa kerrotaan minkä näkökannan ne toivat esille ja kuinka ne yhdistivät tieteen ja uskonnon näkemyksiä. Lisäksi se nostaa esiin kysymyksiä, jotka koskettavat meidän jokaisen elämää.  

Näytä lisää ...

Kuinka spiritismi sai alkunsa 

Ensimmäiset älylliset ilmaisut syntyivät pöytien kautta, jotka nousivat ilmaan ja tekivät yhdellä jalalla tietyn määrän lyöntejä. Ilmiötä kutsuttiin kansanomaisesti pyöriväksi pöydäksi [8] tai pöytien tanssiksi. Ne vastasivat tällä tavalla kyllä tai ei kuhunkin esitettyyn kysymykseen. ... Tämän jälkeen onnistuttiin saamaan kehittyneempiä vastauksia kirjainten avulla: liikkuva esine löi kullakin kirjaimella olevan tietyn järjestyksen- mukaisen määrän lyöntejä, jolloin muodostui lauseita ja virkkeitä, jotka vastasivat esitettyihin kysymyksiin.
Näytä lisää...

Spiritismin tieteellinen, filosofinen ja uskonnollinen näkökulma 

Voidaan oikeutetusti sanoa, että spiritismi [1] on tiede, joka näytti toteen kokeellisesti sielun [5] olemassaolon ja sen kuolemattomuuden. Tämä on spiritismin [1] tie- teellinen näkökulma, jonka käytännöllistä puolta tarkastellaan lähemmin teoksessa Meedioiden Kirja.

Spiritismin [1] filosofinen näkökulma on seikkaperäisesti esitetty teoksessa Henkien Kirja, joka on koonnos korkeimpien Henkien [2] opetuksista.

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Spiritismin [1] uskonnollinen näkökulma on esitetty teoksessa Evankeliumi Spiritismin Mukaan, joka on metodollisesti useista eri lähteistä kerätty kokoelma korkeimpien Henkien [2] moraalista opetuksista.  
Näytä lisää...

Jälleensyntyminen

Jotkut sanovat, että jälleensyntymisen uskonkappale ei ole uusi, koska se oli Pythagoraan omaksuma. Emme ole koskaan väittäneet, että spiritistinen oppi [1] olisi moderni keksintö. Koska spiritismi [1] muo- dostuu luonnonlaeista, sen on täytynyt olla olemassa aikojen alusta lähtien ... 
Näytä lisää...

Tietoisuus ei lopu kuolemaan

Yhdysvaltalainen neurokirurgi Eben Alexander on kohahduttanut maailmaa kertomalla kuolemanraja- kokemuksestaan, jonka myötä hän uskoo tietoisuutemme olevankin aivoista riippumatonta. Katso haastattelu miehestä, joka vakuuttaa elämän jatkuvan kuoleman jälkeen.
Näytä lisää...

Anteeksianto ja itselleen anteeksi antaminen

Todellinen anteeksianto on se, joka tekee unohduksen seuraamaan pahaa, jolle joku tunsi olevansa kohde. Psykologisesta näkökulmasta anteeksianto on asenne olla palauttamatta pahaa, jonka joku meille teki. Jeesus sanoi: tehkää lähimmäisellenne, mitä toivoisitte itsellenne tekevän.
Näytä lisää...⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Mikä oikein on…                          .         
Evankeliumi kotona -yhteishetki ?

On olennaisen tärkeää pitää huolta kotiympäristön henkisestä tasapainosta. Sitä Evankeliumi kotona 
-yhteishetki tukee hyvin voimallisesti. 
Näytä lisää...

Itsemurha spiritismin näkökulmasta

Spiritistinen oppi [1] on tuonut lukuisin esimerkein esille sen, että itsemurhan kautta ihminen joutuu suurempaan ja pitkäaikaisempaan kärsimykseen, kuin mitä sitä suorittaessa pyrki pakenemaan. Tähän tuntemukseen perustuen spiritistisen opin [1] omaksuneiden keskuudessa itsemurha on lähes olemattomiin hävinnyt ilmiö.
Näytä lisää...⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠