Mikä oikein on… Evankeliumi kotona -yhteishetki ?

YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.

ALLAN KARDEKIN OPIN YSTÄVÄT RY · JULKAISTU 14.09.2015 · PÄIVITETTY 09.11.2016

1 – Päämäärä

Se on miljoonissa kodeissa säännöllisesti tehty kokoontuminen ja sen päämääränä on:

 • Tuoda kotipiiriin rauhan ja ymmärryksen hetkiä.
 • Vetää puoleensa tuonpuoleisesta hyviä Henkiä, jotka Jeesuksen nimeen saapuvat paikalle avustamaan perhettä.
 • Puhdistaa kodin henkistä ilmapiiriä ylentyneiden ajatusten ja tunteiden kautta sekä siten myös itse edesauttaa paikalle saapuneiden tuonpuoleisten hyväntekijöiden avustustyötä.

"Kun Jeesus astuu taloon, koti muuntuu valon temppeliksi.”

 • Vahvistaa kodin jäseniä rohkeuteen ja toivoon, iloon sekä hyväntahtoisuuteen kaikkia kohtaan. Näitä jokainen tarvitsee elämän materiaalisten ja henkisten vaikeuksien voittamiseksi.

"Hyvyydessä voimistuneet värähtelyt vahvistavat
sielua elämän haasteiden lunastavissa ponnisteluissa.”

 • Oppia ymmärtämään Jeesuksen opetuksia ja asettaa niitä käytäntöön omassa jokapäiväisessä elämässä.

"Evankeliumi hyvin ymmärrettynä tulee paremmin
omalla esimerkillä näytetyksi ja tunnetuksi.”  

 • Luoda tottumus perheen yhteiselle evankeliumin opiskelulle ja rukoukselle. Tämä vahvistaa meissä jokaisessa olevaa ystävyyttä ja veljeyttä ja näiden tunteiden kasvun tulee yhdistää kaikkia ihmisiä.

"Yhtyneesti värähtelevät sydämet vahvistavat rakkauden siteitä.” 

On olennaisen tärkeää pitää huolta kotiympäristön henkisestä tasapainosta. Sitä Evankeliumi kotona yhteishetki tukee hyvin voimallisesti.

2 – Perusta

Kuka on kaikista täydellisin, kenet Jumala tarjosi ihmiskunnalle oppaaksi ja malliksi?” – ”Jeesus.”

"Hän oli kaikista puhtain olento, joka maan päälle on ilmestynyt.”
Allan Kardec – (Henkien Kirja, 625)

Yhteisön siteet ovat tarpeellisia kehitykselle, ja perheen siteet lähentävät yhteisön siteitä.
Jumala tahtoi, että ihmiset oppisivat näin rakastamaan toisiaan kuten veljiään.”
Allan Kardec – (Henkien Kirja, 774)

"Kun Evankeliumi astuu kotiin sisään, sydän avaa helpommin oven taivaalliselle Herralle.”
Emmanuel – (Jesus no Lar – Francisco Cândido Xavier)

3 – Kuinka Evankeliumi kotona -yhteishetki käytännössä pidetään?

Ennen kokoontumisen alkamista valitaan ne osanottajat, jotka tekevät alku- ja päätösrukoukset, sekä myös ne, jotka lukevat otoksia valituista kirjoista.

"Hyvä, ennalta sovittu tehtävien järjestely ja kurinalaisuus
tuovat kokoontumiseen suuremman hyödyn ja varmuuden.”

Jokaiselle läsnäolijalle varataan paikalle yksi vesilasi, jotta vesi tulee fluidisoiduksi (energisoiduksi) hyvää tekevien Henkien toimesta.

I. Alkurukous: Kokoontumiseen kutsujan tai hänen valitsemansa henkilön tekemä lyhyt, pelkistetty ja asiallinen rukous, pyytäen Jumalalta ja Korkeammilta Hengiltä rauhan ja ilon siunausta. (n. 2 min.)

"Hyvään ohjautunut ajatus vetää puoleensa Korkeimman siunausta.”

II. Lukeminen ja kommentointi: Luetaan järjestyksenmukaisesti teosta Evankeliumi Spiritismin Mukaan, sekä muita spiritistisen opin evankelisia teoksia. Näistä esimerkkeinä Emmanuelin ”Vinha de Luz”, ”Fonte Viva”, ”Caminho, Verdade e Vida”, ”Pão Nosso”, jotka ovat kirjoitettu Chico Xavier:in meediokyvyn välityksellä.

Spiritistiset runot, tarinat, laulut sekä kertomukset voivat rikastuttaa tätä yhteishetkeä etenkin lasten kanssa.

On tärkeää, että kaikki ottavat osaa aktiivisesti kommentoiden Evankeliumin opetusten perusajatusta ja sen täytäntöönpanoa jokapäiväisessä elämässä. Itse kukin voi toistaa sen osan tekstistä, joka eniten kosketti sydäntä. Näin luettu kohta tulee valaisevammin käsitellyksi ja se rikastuttaa opiskelua. (20 … 50 min.)

III. Värähtelyn tai ts. energian lähettäminen: Rukous kotipiirin, sukulaisten ja ystävien, sairaiden, obsession kohteena olevien, huumeidenkäyttäjien, itsemurhan tehneiden ja etenkin vastustajien puolesta. Tällä rukouksella pyritään kattamaan sekä ruumiillistuneet kanssaihmisemme että ruumiillisesta elämästä poistuneet Henget. Tällöin on hyvä pyytää varjelusta maalle, maailman rauhalle ja kaikille puutetta kärsiville, sekä lopulta, lähettää värähtelyjä osanottajien hyväksi ja veden fluidisointia varten.

"Rakkauden värähtely on rauhan luonnollinen kulkuneuvo.”

IV. Loppurukous: Lyhyt, selkeä rukous kiittäen Jumalaa, Jeesusta ja läsnä olevia auttavia Henkiä siunauksesta ja veljellisen kanssakäymisen ilosta. (n. 2 min.)

"Rukous on avain, joka avaa oven taivaalliselle avunannolle.” 

Loppurukouksen jälkeen läsnäolijat voivat juoda heille varatun veden.

"Tämä vesi nauttimisensa jälkeen välittää heihin elvyttävää fluidia (enegriaa).” 

4 – Kuinka aloittaa Evankeliumi kotona -yhteishetken pitäminen?

 • Kotoa valitaan kokoontumiseen sellainen yksityinen paikka, jossa voidaan välttää sopimatonta häiriötä.
 • Osallistujien kesken pyhitetään ennalta sovittu säännöllisesti toistuva viikonpäivä ja ajankohtana tätä kokoontumista varten.
 • Sopiva ajallinen kesto on ½ h – 1 h. Lasten kanssa käytännön syistä on usein syytä pyrkiä lyhimpään kestoon.
 • Aloittamisajan täsmällisyys on yhtä välttämätöntä kuin kokoontumisien säännöllisyys.
 • Kaikkia perheenjäseniä (lapset mukaan lukien) tulee kannustaa ja motivoida ottamaan osaa.
 • Jos muut perheenjäsenet eivät voi tai eivät halua ottaa osaa, niin sen voi tehdä ”yksinkin”. On varmaa, että kotipiiri ja muut perheenjäsenet tulevat saamaan siitä hyödyn.
 • Varataan paikka osanottajien vesilaseille, jotta vesi voisi tulla fluidisoiduksi (energisoiduksi) hyvää tekevien Henkien toimesta.
 • Mikäli jollakin kokoontuvista on hyvin voimakkaasti esiintyvää meediokykyä, on syytä mainita, että tämän kokoontumisen aikana tulee välttää tuonpuoleiseen siirtyneiden Henkien ilmaisuja.
 • Keskeytysten välttämiseksi puhelin tulee jättää äänettömäksi (puhelujen, vierailujen, tms. ei tulisi antaa häiritä arvokasta yhdessä vietettyä hetkeä, jossa tuonpuoleinen on mukana avustamassa). 
 • Perheenjäsenten lisäksi ne naapurit ja ystävät, jotka ovat sillä hetkellä vierailemassa kotona, voidaan myös kutsua mukaan ottamaan osaa.
 • Etenkään Evankeliumi kotona yhteishetken päivänä ei tule sallia ala-arvoisia keskusteluja, eikä sopimattomia asenteita. Halveksuvat kommentoinnit toisista ihmisistä tai eri uskonnoista eivät sovi tähän. Osallistujien tulee vaalia rauhaa sekä ystävällisyyttä asenteissa ja ajatuksissa pitäytyen ainoastaan kunniallisissa ja rakentavissa keskusteluissa.

5 – Evankeliumi kotona -yhteishetken merkitys perheille ja elinyhteisölle?

"Ei siis riitä varmuus siitä, että elämä jatkuu loputtomasti kuoleman jälkeen.
On tarpeen valaista tätä tietä.
Evankeliumi kodissa – siitä riippuu ihmisen edistyminen.”
Emmanuel – (Nosso Livro – Francisco Cândido Xavier)

Kun otetaan huomioon Evankeliumi kotona yhteishetken tärkeät päämäärät ja sen kotipiirille sekä elinyhteisölle tuottamat suuret hyödyt, niin sen käytännön juurruttaminen on suositeltavaa kaikkiin koteihin.

He, jotka ovat jo kokeneet Evankeliumi kotona -yhteishetken hyödyt, voivat hyvin pyydettäessä avustaa muita vastaavan aloittamiseen.

On olennaisen tärkeää pitää huolta kotiympäristön henkisestä tasapainosta. Sitä Evankeliumi kotona 
-yhteishetki tukee hyvin voimallisesti.