Yhdistyksen säännöt – Suomen Henkiopin Liitto ry

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka  

Yhdistyksen nimi on Suomen Henkiopin Liitto ry, ja sen kotipaikka on Hollola.  

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu  

Yhdistyksen tarkoituksena on:  
1. Edistää Allan Kardecin koontaman spiritistisen opin eli spiritismin, jatkossa henkiopin,
    tunnetuksi tulemista sen alkuperäisessä merkityksessään ja jakaa tietoa aiheesta
    kiinnostuneille.

2. Mahdollistaa henkiopin säännöllinen opiskelu.

3. Toteuttaa ja tukea henkiopin periaatteiden mukaista hyväntekeväisyyttä mm. seuraavilla
    tavoilla:
    a) Lohdun ja rohkaisun tuominen vaikeaan elämäntilanteeseen joutuneille.  
    b) Materiaalisen avun tuominen yhdessä harkiten valituille kohteille ihmisen omanarvontuntoa 
        ja omaehtoista riippumattomuutta tukien.   
    c) Moraalin kohottaminen jakamalla tietoa, joka tukee uskoa elämän jatkumiseen, tekojemme 
        vastuullisuuteen sekä Jeesuksen opetuksiin.     

4. Vaikuttaa yhteiskunnassa vallitseviin mielipiteisiin ja asenteisiin niin, että ihmiset eivät ajautuisi   
    vaikeassakaan elämäntilanteessa tekemään itsemurhaa tai aborttia ja tuoda lohtua niille, jotka 
    kärsivät tällaisten tekojen seurauksista. Tässä ei tukeuduta uskonkappaleisiin tai määräyksiin, 
    vaan tuodaan esimerkein ihmisille loogista tietoa, jonka perusteella ihmisen terve järki ja 
    omatunto ohjaavat pidättäytymään näistä teoista.                 

 5. Edesauttaa ihmisen perusolemuksen syvällisempää ymmärtämistä opiskelun, valistuksen sekä 
      yhteistoiminnan avulla sellaisten yhdistysten, oppilaitosten ja organisaatioiden kanssa, joilla on 
      vastaavia päämääriä tai toimintamuotoja.  

6. Edistää eri henkiopin yhdistysten ja opiskeluryhmien yhteydenpitoa ja yhteishenkeä sekä     
    henkiopin syvällisempää ymmärtämistä.  

Yhdistys kunnioittaa kaikkia uskontoja ja oppeja sekä arvostaa kaikkia ajatussuuntia, joissa 
kunnioitetaan elämää ja muita ihmisiä. Sen toiminta perustuu Allan Kardecin teoksiin sekä niitä 
täydentäviin teoksiin (kirjoittajina mm. Francisco Cândido Xavier, Léon Denis ja Divaldo Franco). 
Toiminnassa käytetään myös kansainvälisen järjestön (International Spiritist Council) eri maiden 
edustajien yhdessä laatimaa tukimateriaalia.  

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys tuottaa henkiopin materiaalia ja teoksia suomen kielelle, 
aktivoi ja opastaa ihmisiä niiden säännölliseen opiskeluun sekä organisoi ja järjestää tilaisuuksia, 
tapahtumia ja muuta toimintaa Suomessa.  

Yhdistyksen toiminta perustuu jäsenten haluun auttaa ihmisiä sekä tuonpuoleiseen siirtyneiden ihmisten Henkiä.  Yhdistys ei maksa hallitukselle tai jäsenilleen palkkioita. Yhdistys on toiminnassaan voittoa tavoittelematon.  

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi harjoittaa pienimuotoista alan kirjallisuuden ja muun vastaavan aineiston suomen kielelle kääntämistä, kustantamista, myyntiä ja jälleenmyyntiä, sekä järjestää asianomaisella luvalla arpajaisia ja rahankeräyksiä. Yhdistyksellä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. Lisäksi se kerää jäseniltään jäsenmaksun.

3. Jäsenet 

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voi hakea jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.  Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.  Kunniapuheenjohtajaksi tai kunnia-
jäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen  

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä, tai ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.  

5. Liittymis- ja jäsenmaksu  

Varsinaisilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. 
Hallituksen päätöksellä jäsen voidaan erityisistä syistä vapauttaa jäsenmaksun maksamisesta.
Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita liittymismaksua eikä jäsenmaksuja.  

6. Hallitus  

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2-4 muuta varsinaista jäsentä sekä 1-2 varajäsentä.  Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuolel-taan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.  

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen  

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja rahastonhoitaja, kukin yksin.  

8. Tilikausi ja tilintarkastus  

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.  

9. Yhdistyksen kokoukset  

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.  Hallitus tai yhdistyksen kokous voi päättää yhdistyksen kokouksen järjestämisestä myös ilman fyysistä kokouspaikkaa.  Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä toukokuun loppuun mennessä.  Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta, tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.  Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.   

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen  

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille lähetetyllä sähköpostilla sekä yhdistyksen nettisivulla julkaistavalla ilmoituksella. 

11. Vuosikokous  

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:  

1. kokouksen avaus  

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi
   ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys  

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto  

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille
    vastuuvelvollisille  

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus 

8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet  

9. valitaan yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja  

10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on 
hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.  

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen  

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa 
vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.  

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat ja siirretään yhdistyksen hallussa olevat 
julkaisuoikeudet (kirjallisille materiaaleille, videoille, ym.) jollekin suomalaiselle tai kansainväliselle rekisteröidylle yhdistykselle, jonka tehtävänä on Allan Kardecin koontaman henkiopin tunnetuksi tekeminen. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.