Termistö

LÄHTEET: Henkien Kirja 2010 INTERNATIONAL SPIRITIST COUNCIL,  Dicionário de Filosofia Espírita

”Uusien asioiden käsittelyyn tarvitaan uusia sanoja. Näin ollen uusien asioiden kuvaus vaatii selvyyttä käytetyltä kieliasulta, jotta vältettäisiin sanojen monimerkityksisyyden aiheuttamaa sekaannusta.”
                                                                                                                 (Henkien Kirja – Johdanto) 

Viite [1]

Ranskan kielellä (alkuperäisteos):      Doctrine spirite / Spiritisme

Portugalin kielellä:                              Doutrina espirita / Espiritismo

Englannin kielellä:                              Spiritist doctrine / Spiritism

Termi käännettynä suomen kielelle:  Spiritistinen oppi / Spiritismi


Sanan tarkoitus lyhennetyssä muodossa:

Alkuperäisen ranskankielisen termin spiritisme alkuosa tulee latinankielen sanasta spiritus (englanniksi spirit, suomeksi henki) ja sanan loppuosa –isme ilmaisee aatetta tai oppia (ts. ismiä).

Spiritismi on joissakin tapauksissa väärinymmärretty tarkoittamaan ns. spiritismipelin harrastamista. Kyseessä on moraaliltaan paljon syvällisempi asia.

Ranskalainen Hippolyte Léon Denizard Rivail koonsi spiritismin eli spiritistisen opin 1800-luvun puolivälissä Allan Kardecin kirjailijanimellä julkaistuissa teoksissa: Henkien Kirja, Meedioiden Kirja, Evankeliumi Spiritismin Mukaan, Taivas ja Helvetti, Genesis. Spiritismi tai spiritistinen oppi omaa tieteellisen, filosofisen ja uskonnollisen näkökulman. Se perustuu materiaalisen maailman suhteisiin Henkien [2] tai Henkien maailmassa [4] olevien olentojen kanssa.

Termit spiritistinen oppi ja spiritismi tarkoittavat käytännössä samaa asiaa. Yleisessä käytössä termi spiritistinen oppi kattaa useimmiten vain opin, kun taas termi spiritismi kattaa myös spiritismiin liittyvän aktiviteetin, kuten esim. spiritistisen opin opiskelun ryhmissä, hyväntekeväisyystyön ja vakavamielisten tarkoitusperien mukaisen kommunikoinnin Henkien [2] kanssa. Nämä ovat tuottaneet ja tuottavat edelleen lisääntyvästi helpotusta lukemattomille ihmisille.

Nykyään spiritismillä, termin tässä alkuperäisessä merkityksessä, on jatkuvasta kasvustaan johtuen miljoonia kannattajia ympäri maailmaa. 

Ks. Henkien Kirja – Johdanto I 


Viite [2]

Ranskan kielellä (alkuperäisteos):    Esprit

Portugalin kielellä:                             Espírito

Englannin kielellä:                             Spirit

Termi käännettynä suomen kielelle:  Henki


Sanan tarkoitus lyhennetyssä muodossa:

Sanalla Henki tarkoitetaan älyllistä, ei-materiaalista olentoa, joka asuu meissä ja säilyy kuoleman jälkeen. Ruumiillisen elämän aikana Henki on yhdistettynä ruumiiseen, ja silloin sitä kutsutaan useimmiten sieluksi [5]. Kuoleman jälkeen Henki eli sielu [5] irtaantuu lyhyemmän tai pitemmän ajanjakson jälkeen ruumiista ja palaa Henkien maailmaan [4] säilyttäen yksilöllisyytensä.

Lisää termiin liittyen:
Ruumis on kuin vaate, joka on tietyn aikaa Hengen eli sielun [5] käytettävissä ja hajoaa ruumiillisen elämän loputtua.
Huomaa alla[2a] tämän termin merkitys silloin, kun se on kirjoitettu pienellä alkukirjaimella.

Ks. Henkien Kirja – Johdanto II, 134, 149 & 163: 


Viite [2a]

Ranskan kielellä (alkuperäisteos):    Esprit

Portugalin kielellä:                             Espírito

Englannin kielellä:                             Spirit

Termi käännettynä suomen kielelle:  Henki

Sanan tarkoitus lyhennetyssä muodossa:

Henkien Kirjassa, kun tämä termi on kirjoitettu isolla alkukirjaimella, kyseessä on tietyn yksilön Henki [2], kuten erään ihmisen Henki [2]. Kun termi henki on kirjoitettu pienellä alkukirjaimella, sillä ei tarkoiteta yksilöä vaan yleisesti maailmankaikkeuden ei-materiaalista, älyllistä tekijää [9]. Vastaavasti kuten elottomat kappaleet voidaan käsittää materiaalisen tekijän eli materian yksilöllistymiksi, Henget [2] voidaan käsittää älyllisen tekijän [9] eli hengen yksilöllistymiksi.

Ks. Henkien Kirja – 23 & 79:


Viite [3]

Ranskan kielellä (alkuperäisteos):     Médiumnité

Portugalin kielellä:                             Mediunidade

Englannin kielellä:                             Mediumship

Termi käännettynä suomen kielelle:  Meediokyky


Sanan tarkoitus lyhennetyssä muodossa:

Merkitys yleisesti: latinaa [medium] = välillinen, välittäjä

Kyky havaita Henkien [2] vaikutuksia. Tämä kyky on lähes kaikilla ihmisillä ja ilmenee hyvin erityyppisenä ja hyvin eritasoisena. Tätä kykyä riittävästi omaava henkilö voi palvella välittäjänä Henkien [2] ja ihmisten välillä. Meedioiden Kirja kokonaisuudessaan käsittelee tätä aihetta seikkaperäisesti.

Ks. Dicionário de Filosofia Espírita – MEDIUNIDADE

Viite [4]

Ranskan kielellä (alkuperäisteos):     Monde spirituel ou spirite, monde invisible

Portugalin kielellä:                             Mundo dos espíritos, mundo invisível

Englannin kielellä:                             Spiritual world, invisible world

Termi käännettynä suomen kielelle:  Henkien maailma, näkymätön maailma

Sanan tarkoitus lyhennetyssä muodossa:

Tällä termillä tarkoitetaan maailmaa, jossa Henget [2] ovat ja jota kutsutaan myös meille näkymättömäksi tai ei-materiaaliseksi maailmaksi. Se poikkeaa oleellisesti meidän maailmamme tiheästä materiasta. Kuten meidän maailmassammekin, myös Henkien maailmassa on lukemattomia yhdyskuntia, joissa Henget [2] elävät enemmän tai vähemmän onnellisesti taipumustensa ja moraalinsa mukaisesti. Tämä maailma on rajoitetusti kommunikoitavissa ja havaittavissa meediokykyjen [3] avulla.

Ks. Henkien Kirja – Johdanto VI, 84…87 & 977; Dicionário de Filosofia Espírita – MUNDO ESPIRITUAL 

Viite [5]

Ranskan kielellä (alkuperäisteos):    Âme

Portugalin kielellä:                             Alma

Englannin kielellä:                             Soul

Termi käännettynä suomen kielelle:  Sielu


Sanan tarkoitus lyhennetyssä muodossa:

Ruumiillisen elämän aikana Henki [2] on yhdistettynä ruumiiseen, ja silloin sitä kutsutaan useimmiten sieluksi [5]. Sielu on ei-materiaalinen olento, joka asuu meissä ja säilyy kuoleman jälkeen. (ks. viite [2]).

Ks. Henkien Kirja – Johdanto II & 134: 


Viite [6]

Ranskan kielellä (alkuperäisteos):     Principe vital

Portugalin kielellä:                              Princípio vital

Englannin kielellä:                              Vital  principle

Termi käännettynä suomen kielelle:  Vitaali tekijä¹ 


Sanan tarkoitus lyhennetyssä muodossa:

Elämä on seuraus vitaalin tekijän¹ vaikutuksesta/toiminnasta materian kanssa. Vitaali tekijä¹ on syy materian eläväisyyteen. Vitaali tekijä¹ on materiaalisen elämän alkuperuste kaikille orgaanisille olioille, kuten ihmisille, eläimille ja kasveille.

Elinten yhdistelmä muodostaa erään tyyppisen mekanismin, joka on elimissä olevan sisäisen aktiviteetin tai vitaalin tekijän¹ ”vetämä”. Vitaali tekijä¹ on orgaanisten kehojen liikkeelle paneva voima. Samanaikaisesti kun vitaali tekijä¹ antaa virikkeitä elimille, elinten toiminta kiihtyy ja kehittää vitaalin tekijän¹ aktiviteettia samalla tavalla kuin lämpö kehittyy hankauksen kautta.

Termin tarkoitusta voi selvittää syvällisemmin Allan Kardecin kirjasta Genesis (1868).
Ks. Henkien Kirja – Johdanto II & 67: 

Viite [7]

Ranskan kielellä (alkuperäisteos):    Périsprit

Portugalin kielellä:                             Perispírito

Englannin kielellä:                             Perispirit

Termi käännettynä suomen kielelle:  Perispirit eli henkinen keho


Sanan tarkoitus lyhennetyssä muodossa:

Termi tulee sanoista: périphéric (suomeksi: perifeerinen, reuna-, ulompi) ja esprit (suomeksi henki).

Sielulla [5] on kaksi päällystettä: Yksi hienojakoinen ja kevyt, joka on ensimmäinen ja jota kutsumme perispiritiksi (eli henkiseksi kehoksi). Toinen tiheä, materiaalinen ja painava, joka on materiaalinen keho eli ruumis. Sielu[5] on näiden päällysteiden (materiaalinen- ja henkinen keho) keskus niin kuin alkion ydin.

Ihminen on muodostunut kolmesta olennaisesta osasta:
1: ruumis eli materiaalinen olento, yhdenmukainen eläinten ruumiiden kanssa ja saman vitaalin tekijän [6] elävöittämä
2: sielu [5] eli ruumiillistunut [17] Henki [2], joka on ruumiissa
3: välittävä tekijä tai perispirit (eli henkinen keho), puolimateriaalinen aine, joka toimii Hengelle [2] ensimmäisenä päällysteenä ja yhdistää sielun [5] ja materiaalisen kehon. Ne ovat kuin hedelmän siemen, hedelmäliha ja kuori.

Puolimateriaalinen perispirit (eli henkinen keho) on ominaisuuksiltaan ei-materiaalisen Hengen [2] ja materiaalisen kehon (eli ruumiin) väliltä. Se toimii välittäjänä ruumiin ja Hengen [2] välillä ja on tarpeen, jotta Henki [2] voisi olla yhteydessä materiaan ja päinvastoin.

Perispiritillä (eli henkisellä keholla) on se muoto, jonka Henki [2] haluaa, ja sellaisena se näyttäytyy teille joskus unessa tai valveilla voiden ottaa näkyvän ja jopa koskettamalla tuntuvan muodon.

Ks. Henkien Kirja – 95, 135, 141, 257

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Viite [8]

Ranskan kielellä (alkuperäisteos):    Table tournante

Portugalin kielellä:                             Mesa girante

Englannin kielellä:                             Table-turning

Termi käännettynä suomen kielelle:  Pyörivä pöytä

Sanan tarkoitus lyhennetyssä muodossa:

Ranskassa ja muuallakin 1850-luvulla usein havaittu ilmiö, jossa pöydän nähtiin tekevän liikkeitä (kohoavan ilmaan, pyörivän sekä tekevän äkkinäisiä liikkeitä ilmassa, koputtavan lattiaa jne., vaikka sen ääreen istuneet henkilöt perääntyivät ja etääntyivät sivummalle) ilman fyysisesti havaittavaa aiheuttajaa. Allan Kardecin elämäntyö alkoi tämän fyysisen ja kiistattomasti havaitun ilmiön tutkimisesta.

Ks. Dicionário de Filosofia Espírita, MESA GIRANTE; Henkien Kirja – Johdanto I & 
Loppupäätelmä III

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Viite [9]

Ranskan kielellä (alkuperäisteos):    Principe intelligent

Portugalin kielellä:                             Princípio inteligente

Englannin kielellä:                             Intelligent principle

Termi käännettynä suomen kielelle:  Älyllinen tekijä¹

Sanan tarkoitus lyhennetyssä muodossa:

Maailmankaikkeus koostuu kolmesta pääasiallisesta osasta:
1. Jumala, Luoja, kaikkien asioiden isä
2. älyllinen tekijä¹ eli henki [2a]
3. materiaalinen tekijä eli materia.

Vastaavasti kuten elottomat kappaleet voidaan käsittää materiaalisen tekijän eli materian yksilöllistymiksi, Henget [2] voidaan käsittää älyllisen tekijän eli hengen [2a] yksilöllistymiksi.

Termin tarkoitusta voi selvittää syvällisemmin Allan Kardecin kirjasta Genesis (1868).
Ks. Henkien Kirja – 23, 27 ja 79


Viite [10]

Ranskan kielellä (alkuperäisteos):     Fluide

Portugalin kielellä:                             Fluido

Englannin kielellä:                              Fluid

Termi käännettynä suomen kielelle:  Fluidi¹

Sanan tarkoitus lyhennetyssä muodossa:

Nykyään sanalla fluidi tarkoitetaan normaalissa olosuhteissa (CNPT) virtaavia aineita (nesteet, kaasut ja plasma). Teoksen kirjoittamisen ajankohtana termillä fluidi¹ kuvattiin hienojakoisia, ihmiselle normaalisti havaitsemattomia energioita tai kenttiä (mm. sähköisyys, magneettikenttä).  Em. lisäksi, spiritistisessä opissa [1] termiä fluidi¹ käytetään mm. tiettyjen hienojakoisten ja normaalisti meille havaitsemattomien maailmankaikkeuden alkeisainesosasten nimityksen yhteydessä (esim. yleismaailmallinen fluidi [15]).

Termin tarkoitusta voi selvittää syvällisemmin Allan Kardecin kirjasta Genesis (1868). Esim. Allan Kardec, Genesis Luku XIV, 4: Henkien maailman [4] fluidiset¹ osaset eivät ole meidän instrumenttiemme analysoitavissa eivätkä meidän tuntemustemme havaittavissa, sillä ne on tehty kosketettavissa olevaa materiaa eikä eteeristä, hienojakoista materiaa varten. Osa fluideista¹ on niin erilaisia, että voimme luoda niistä yhtä epätäydellisen teorian kuin sokea pystyy luomaan väreistä. Näiden fluidien¹ joukossa on kuitenkin sellaisia, jotka ovat yhteydessä intiimisti ruumiilliseen elämään ja kuuluvat tietyllä tavalla maallisten asioiden piiriin. Tällaisten fluidien¹ tutkiminen on olennaista, koska se on ratkaisu hyvin suureen joukkoon ilmiöitä, joita ei voi selittää ainoastaan materian lakien mukaan.

Ks. Dicionário de Filosofia Espírita – FLUIDO; Genesis –  Luku XIV 

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Viite [11]

Ranskan kielellä (alkuperäisteos):    Planchette

Portugalin kielellä:                             Prancheta

Englannin kielellä:                             Planchette

Termi käännettynä suomen kielelle:  Kirjoituslauta

Sanan tarkoitus lyhennetyssä muodossa:

Levy, johon on kiinnitetty kynä, joka liikkuessaan muodostaa kirjoituksen levyn alle asetettuun paperiin. Joissakin kirjoituslaudoissa on kaksi rullaa helpottamassa kynän liikkumista paperin päällä. Kirjoitus syntyy, kun yksi tai useampi meedio [12] asettaa sormensa laudan päälle. Tätä käytettiin apuvälineenä kommunikaatiossa Henkien [2] kanssa spiritismin [1] alkuvaiheilla.

Ks. Dicionário de Filosofia Espírita – PRANCHETA 

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Viite [12]

Ranskan kielellä (alkuperäisteos):     Médium

Portugalin kielellä:                             Médium

Englannin kielellä:                             Medium

Termi käännettynä suomen kielelle:  Meedio

Sanan tarkoitus lyhennetyssä muodossa:

Meedio on meediokyvyn [3] omaava henkilö, joka voi toimia ihmisten ja Henkien [2] välikätenä. Meedioiden Kirja kokonaisuudessaan käsittelee tätä aihetta seikkaperäisesti.

Ks. Dicionário de Filosofia Espírita – MÉDIUM 

Viite [13] 

Ranskan kielellä (alkuperäisteos):    Magnétisme

Portugalin kielellä:                             Magnetismo

Englannin kielellä:                             Magnetism

Termi käännettynä suomen kielelle:  Magnetismi¹

Sanan tarkoitus lyhennetyssä muodossa:

Spiritistisessä opissa [1] termillä magnetismi¹ ei tarkoiteta magnetismia sen yleisesti fysiikassa tunnetussa merkityksessä, vaan viitataan animaaliseen magnetismiin.

Niin kuin normaalilla magneetilla on fyysinen vaikutus magneettikentässä, myös animaalisen magnetismin vaikutuksesta henkilöllä/ryhmällä on psyykkinen ja/tai orgaaninen vaikutus toiseen henkilöön/ryhmään. Sillä tarkoitetaan hienojakoista energiaa, jota me emme normaalisti havaitse ja joka säteilee ihmisen sielusta [5] tai Hengistä [2]. Animaalisen magnetismin vaikutus voidaan havaita mm. hypnoosissa ja valveilla.

Ks. Dicionário de Filosofia Espírita – MAGNETISMO 

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Viite [14]

Ranskan kielellä (alkuperäisteos):     Somnambulisme

Portugalin kielellä:                              Sonambulismo

Englannin kielellä:                              Sonambulism

Termi käännettynä suomen kielelle:  Somnambulismi¹

Sanan tarkoitus lyhennetyssä muodossa:

Tyypillisesti somnambulismi¹-ilmiö tapahtuu nukkuessa, jolloin ihminen voi puhua ja jopa kävellä tiedostamattaan. Herättyään tästä tilasta henkilö ei useinkaan pysty kokonaisuudessaan muistamaan, mitä koki. Vastaava olotila voidaan saada provokoitua magnetismin [13] avulla. Tätä termiä käytetään tilasta, jossa ihminen on unta syvemmässä transsissa. Tällöin sielu [5] on suurimmalta osin vapautunut ruumiista (ollen kuitenkin vielä side, joka yhdistää ne). Tietyillä selvännäkijöillä em. voi tapahtua valveilla ollessa spontaanisti.

Ks. Henkien Kirja – 455, 425…438

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Viite [15] 

Ranskan kielellä (alkuperäisteos):     Fluide universel

Portugalin kielellä:                              Fluido universal

Englannin kielellä:                              Universal fluid

Termi käännettynä suomen kielelle:   Yleismaailmallinen fluidi¹

Tämä alkeellinen tekijä on levittäytynyt kaikkialle ja ns. kyllästää kaiken, eikä sitä voi mitata normaaleilla menetelmillä. Yleismaailmallinen fluidi¹ on asetettu hengen [2a] ja materian välille. Materian täytyy yhdistyä yleismaailmalliseen fluidiin¹, jonka tehtävänä on toimia välikätenä hengen [2a] ja itse materian välillä, koska materia on liian karkeajakoinen, jotta henki [2a] voisi harjoittaa toimintaa suoraan materiassa. Se on altis, materian kanssa syntyvien lukemattomien yhdistelmien kautta sekä hengen [2a] toiminnan alla, tuottamaan loputtoman määrän asioita (mm. sähköisyys, vitaali tekijä [6], perispirit [7]), joista tunnemme vain hyvin pienen osan.

Yleismaailmallinen fluidi¹ asettaa Henkien [2] välille erään jatkuvan kommunikaation; se on Henkien [2] ajatuksia kuljettava tekijä, kuten ilma on ääntä kuljettava aine. Se on erään tyylinen maailmankaikkeuden sähkötin, joka yhdistää kaikki maailmat ja sallii Henkien [2] kommunikoida yhdestä maailmasta toiseen.

Ks. Henkien Kirja – 27, 65, 94 & 282; Genesis – Luku II, 24: 

Viite [16]

Ranskan kielellä (alkuperäisteos):      Fluide vital

Portugalin kielellä:                              Fluido universal

Englannin kielellä:                              Vital fluid

Termi käännettynä suomen kielelle:  Vitaali fluidi¹

Sanan tarkoitus lyhennetyssä muodossa:

Vitaali tekijä [6] on peräisin eräästä maailmankaikkeudellisesti levittäytyneestä erityislaatuisesta fluidista [10]. Tämä on siis vitaali fluidi¹, joka joidenkin mielipiteiden mukaan ei millään tavalla eroa eläimellisestä sähköisestä energiasta, jolle annetaan myös nimiä magneettinen fluidi, hermostollinen fluidi jne.

Elimet tulevat ns. kyllästetyiksi vitaalilla fluidilla¹. Tämä vitaali fluidi [16] antaa kaikille organismin osille aktiviteetin. Vitaali fluidi [16] ehtyy ja voi tulla riittämättömäksi ylläpitämään elämää, jos sitä ei uudisteta imeyttämällä ja sulauttamalla niitä aineita, jotka sitä sisältävät.

Vitaalin fluidin [16] määrä ei ole kaikissa orgaanisissa eliöissä sama. Sen määrä vaihtelee lajin mukaan, sen määrä vaihtelee kussakin yksilössä ja sen määrä on erilainen saman lajin eri yksilöissä. On olemassa joitakin, jotka ovat ns. kyllästettyjä vitaalilla fluidilla [16], kun taas toisilla on sitä ainoastaan juuri välttämätön määrä. Sen takia elämä on joillekin aktiivisempi, energisempi ja tietyllä tavalla yltäkylläisempi.

Ks. Henkien Kirja – Johdanto II, 70: 

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Viite [17]

Ranskan kielellä (alkuperäisteos):      Incarner

Portugalin kielellä:                              Encarnar

Englannin kielellä:                              Incarnate

Termi käännettynä suomen kielelle:  Ruumiillistua

Sanan tarkoitus lyhennetyssä muodossa:

Ruumiillistumisella tarkoitetaan ruumiiseen syntymistä. Kun Henki [2] tulee syntymään, se lähestyy (itsensä tai muiden toimesta) äitiään ja yhdistyy uuteen ruumiilliseen olentoon, joka muodostuu hedelmöityksen hetkestä lähtien. Se tulee asteittain kehittymään alkiosta sikiöksi, kunnes syntyy. Koska Henki [2] kokee kehitystaipaleellaan lukuisia perättäisiä ruumiillisia elämiä, termin ruumiillistuapaikalla käytetään myös termiä jälleensyntyä.  Toisin kuin eräissä muissa uskomuksissa, ruumiillistuminen ei koskaan tapahdu kehityksen vastaisesti. Näin ollen ihmisen Henki [2] ei voi tulevassa elämässä elävöittää esim. eläimen ruumista, koska eläin on kehitysasteeltaan alemmalla tasolla.

Ks. Dicionário de Filosofia Espírita – ENCARNAR; Henkien Kirja – 166…170 & 222: 

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Viite [18]

Ranskan kielellä (alkuperäisteos):      Charité

Portugalin kielellä:                              Caridade

Englannin kielellä:                              Charity

Termi käännettynä suomen kielelle:  Hyväntekeväisyys

Sanan tarkoitus lyhennetyssä muodossa:

”Hyväntekeväisyys = Hyväntahtoisuus kaikkia kohtaan, armahtavaisuus toisten epätäydellisyyksiä kohtaan ja loukkausten anteeksiantaminen.”

Ks. Henkien Kirja – 886 

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Viite [19] 

Ranskan kielellä (alkuperäisteos):      Obsession

Portugalin kielellä:                              Obsessão

Englannin kielellä:                              Obsession

Termi käännettynä suomen kielelle:  Obsessio

Sanan tarkoitus lyhennetyssä muodossa:

”Obsessio on jatkuva toiminta, jota pahantahtoinen Henki [2] harjoittaa yksilöön.”

Lähde: Meedioiden Kirja XXIII, 237:
”Obsessio tarkoittaa hallitsevuutta, jota alhaiset Henget [2] pystyvät pitämään tiettyihin ihmisiin. Jos nämä yltävät saamaan jonkun henkilön valtansa alle, ne samaistuvat sen henkilön oman Hengen [2] kanssa ja ohjaavat tätä kuin lasta.”

”Obsessio näyttää erilaisia tunnusmerkkejä, jotka on tarpeen erotella ja jotka johtuvat sidonnaisuuden tasosta ja tuottamiensa vaikutusten luonteesta.”

Ks. Evankeliumi Spiritismin Mukaan XXVIII, 81: 

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

 Viite [20]

Ranskan kielellä (alkuperäisteos):      Centre spirite

Portugalin kielellä:                              Centro espírita

Englannin kielellä:                              Spiritist centre

Termi käännettynä suomen kielelle:  Spiritistinen keskus


Sanan tarkoitus lyhennetyssä muodossa:

Tässä viitataan spiritistisiin ryhmiin tai toiminnallisiin keskuksiin, joissa harjoitetaan yhteisen hyvän eteen spiritismin [1] aktiviteettejä, kuten esim. opiskellaan yhdessä spiritististä oppia [1], järjestetään spiritistiseen oppiin [1] liittyviä esitelmiä, harjoitetaan hyväntekeväisyyttä ja harjoitetaan meediokykyä [3] vakavamielisesti spiritistisen opin [1] periaatteiden mukaisesti. 


Viite [21]

Kääntäjän huomautus:
Allan Kardecin teoksissa mainitut raamatun lainaukset ovat suoria käännöksiä rankankielisestä Le Maistre Sacyn raamatusta 1800-luvulta. Em. syystä Kardecin teoksissa raamatun lainaukset eivät vastaa kirjaimellisesti viimeisintä suomenkielisen raamatun käännöstä.

¹Kääntäjän huomautus: Termin yllä oleva kuvaus ei ole tänä päivänä tarkasteltuna yksiselitteinen. 1800-luvulla käytössä ollut termistö ei ole ymmärrettävyydeltään analoginen tänä päivänä yleisesti käytetyn termistön kanssa. Em. syystä tähän termiin liittyvien kysymysten ja vastausten syvällinen ymmärtämien vaatisi alkuperäisteoksen ja siinä käytettyjen termien syvällistä tutkimista ja tuntemista. Tässä tutkiskelussa pitäisi olennaisesti tuntea, kuinka kukin termi käsitettiin teoksen kirjoittamisen ajankohtana.